Пайданы жіберіп алмаңыз

Публичная оферта

«АртГрад» ЖШС ЖАРИЯ ОФЕРТАСЫНЫҢ ШАРТТАРЫ

1. Негізгі ұғымдары

Жария офертасының осы шарттарында «АртГрад» ЖШС (бұдан әрі мәтін бойынша - Шарттар), егер мәнмәтін өзгеше талап етпесе, төменде келтірілген терминдер мынадай мағыналарға ие болып табылады:

 • «Оферта» - осы Офертада жазылған шарттарда, сондай-ақ біздің сайтта ұсынылған тауардың сипаттамасымен танысудың негізінде онымен шарт жасасу туралы кез келген жеке тұлғаға (азаматқа) арналған Сатушының жария ұсынысы.
 • «Акцепт» - Тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушының Офертаның шарттарын толық және сөзсіз қабылдауы. Қолма-қол ақша қаражатымен төлеу тәсілін таңдау кезінде «Тапсырыс беру» сөзін басу арқылы Тапсырыс нысанын жіберу немесе Сатып алушының сайтта өз бетінше ресімделген Тапсырысты өзге тәсілдермен төлеуі Сатып алушының осы Офертаның шарттарымен келісуін білдіреді.
 • «Ғаламтор дүкені» - leonardohobby.kz мекенжайы бойынша Ғаламтор желісінде орналасқан Сатушының сауда алаңы, өз контентінде сату үшін ұсынылатын Тауарлардың каталогы және өзге де ақпаратты көрсете отырып, осы Тауарларға тапсырысты ресімдеудің интерактивті механизмі бар.
 • «Сайт» - leonardohobby.kz доменде Ғаламтор желісінде Сатып алушылардың көру үшін қол жетімді деректер жиынтығы.
 • «Сатушы» - заңды тұлға - «АртГрад» ЖШС - Ғаламтор желісінің көмегімен Сатып алушыларға Тауарларды өткізуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген тәртіппен тіркелген.
 • «Сатып алушы» - Сатушымен Оферта шарттарымен шарт жасасқан, сатып алынған Тауарларды/Қызметтерді тек жеке, отбасылық, үй және кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес өзге де қажеттіліктер үшін пайдаланатын жеке тұлға.
 • «Тауар» - Ғаламтор дүкенінде сатуға ұсынылған және Сатушының сайтының тиісті бөлімінде орналастырылған сатып алу-сату объектісі (зат).
 • «Тапсырыс» - Сатушымен расталған Тауарларды/Қызметтерді сатып алуға Сатып алушының «Тапсырыс» сөзіне басу арқылы ресімделген өтінімі.

2. Жалпы ережелер

Бұл құжат «АртГрад» ЖШС - нің (бұдан әрі мәтін бойынша - «Сатушы») ұсыныста көрсетілген талаптарда ниет білдірген әрқайсысымен шарт жасасу туралы ресми ұсынысы (жария оферта) болып табылады.

Тараптар осы шарттардың аясында Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексін, Қазақстан Республикасының Салық кодексін, «Сауда қызметін реттеу туралы», «Ақпараттандыру туралы», «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының заңдарын, электрондық сауда алаңдарының жұмыс істеуін қоса алғанда, электрондық сауданы жүзеге асыру ережелерін, ҚР өзге де нормативтік актілерін басшылыққа алады.

Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 23 - тарауына сәйкес бұл құжат жария оферта болып табылады және жеке тұлға төменде жазылған шарттарды (оферта акцепті) қабылдаған жағдайда, сондай-ақ біздің сайтта ұсынылған тауардың сипаттамасымен танысудың негізінде жеке тұлға (бұдан әрі - «Сатып алушы») белгіленген талаптарда сатып алу-сату шартын (бұдан әрі - «Шарт») жасасқан болып есептеледі. Тараптардың (Сатушы мен Сатып алушының) Тауарды беруге, төлеуге байланысты өзара міндеттемелері, өзге де міндеттемелері осы Офертаның талаптары бойынша Тауарды бөлшектеп сатып алу-сату шарты жасалған кезден бастап туындайды. Тауарлар туралы ақпарат Сатушының сайтында, Тауарларға және/немесе заттаңбаларға қоса берілетін техникалық құжаттамада, таңбалауды салу жолымен немесе Тауарлардың жекелеген түрлері үшін қабылданған өзге де тәсілмен Сатып алушының назарына жеткізіледі. Сатып алушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты мәселелер туындаған жағдайда Шарт жасасу алдында Сатып алушы Сатушының байланыс телефоны бойынша кеңес алуға жүгінуге құқылы. Шарт жасалғанға дейін Сатып алушы Сатушының сайтында Тауардың негізгі тұтынушылық қасиеттері және Сатушының мекенжайы (орналасқан жері) туралы, Тауарды дайындау орны, Сатушының толық фирмалық атауы туралы, тауарды сатып алу бағасы және шарттары туралы, оны жеткізу, қызмет ету мерзімі, жарамдылық мерзімі және кепілдік мерзімі туралы, тауарды төлеу тәртібі туралы, сондай-ақ шарт жасасу туралы ұсыныс қолданылатын мерзім туралы ақпаратпен танысты. Тауарға тапсырыс бере отырып, Сатып алушы мұны растайды.

3. Шарттың мәні

Сатып алушы Тауарға тапсырыс беруді Сатушының сайтында ресімдегеннен кейін Сатушы тауарды Сатып алушының меншігіне жеке немесе үшінші тұлғалар арқылы беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы Тауарды қабылдауға, сыртқы түрін қарауға, Тауардың сыртқы түрінің сапасын, санын, жиынтықтылығын, сондай-ақ тауарға ілеспе құжаттаманы тексеруге, оны Шарт талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

4. Тапсырысты рәсімдеу

4.1. Тауарға тапсырыс беруді Сатып алушы leonardohobby.kz Ғаламтор-сайты арқылы жүзеге асырады.

4.2. Сатушының ғаламтор-сайтында тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушы өзі туралы тіркеу ақпаратын ұсынуға міндеттенеді:

 • тегі, аты-жөні;
 • нақты жеткізілетін мекенжайы;
 • электрондық поштаның мекенжайы;
 • байланыс телефоны (ұялы, стационарлық).

Осы Офертаның талаптарымен Шарт жасасу мақсатында, сондай-ақ Сатушының жасалған шартты тиісінше орындау мақсатында Сатып алушы Сатушыға тапсырысты ресімдеу кезінде Сатып алушы Сатушыға беретін өзінің дербес деректерін өңдеуге келісім береді. Сатып алушы Шартты жасасу және орындау мақсатында Сатып алушының дербес деректерін Сатушы құпиялылық талаптарымен үшінші тұлғаларға (мысалы, тауарды жеткізуді жүзеге асыратын қызметтерге) бере алатынымен хабардар және келіседі. Сатып алушы Шартты жасасу кезінде берілген деректердің мазмұны мен нақтылығы үшін дербес жауап береді.

4.3. Осы арқылы Тараптар Сатып алушының Тапсырысын ресімдеу сәті осы Офертада жазылған Шарттарда, сондай-ақ Сатушының сайтында ұсынылған Тауардың сипаттамасымен танысу негізінде Сатушы мен Сатып алушының арасында сатып алу-сату шартын жасасу сәті болып табылатынын анықтады.

4.4. Сатып алушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамасына, Тауар туралы өзге де ақпаратқа қатысты мәселелер туындаған жағдайда, Тапсырысты ресімдеу алдында оған +7 (717) 273-45-74 телефоны арқылы Сатушының менеджеріне кеңес алу үшін хабарласуы қажет.

4.5. Тауар болмаған жағдайда Сатушы бұл туралы Сатып алушыны хабардар етеді. Көрсетілген жағдайда Тапсырыс орындауға қабылданды деп саналмайды. Осымен Сатып алушы техникалық қателердің болуы мүмкін жағдайлар туралы хабарландырылады, атап айтқанда: Сатушының сайтында Тауардың бары туралы ақпарат бар, бірақ Тауардың өзі жоқ болған жағдайда. Осыған байланысты Тапсырыс қабылданды деп есептелмейді, ал Сатушы Сатып алушыны Тапсырысты орындаудың мүмкін еместігі туралы хабардар етеді және Тапсырыстың өзге нұсқаларын ұсынады, не Сатып алушыға ақша қаражатын қайтарады (Тауар үшін алдын ала төленген жағдайда).

5. Тапсырысты орындаудың мерзімдері

5.1. Сатып алушы Тапсырыс берушінің сайтында «Жеткізу және төлеу» бөлімінде көрсетілген кез келген тәсілдермен ақысын төлейді.

5.2. Тауардың құны Сатушының сайтында Тауар туралы ақпаратпен бірге көрсетіледі.

5.3. Тауардың құнына жеткізу бойынша шығындар қосылмаған.

5.4. Жеткізудің құнын Сатып алушы Сатушының сайтында көрсетілген немесе Сатушының қызметкерлері телефон арқылы белгілеген белгіленген тарифтерге сәйкес жеке төлейді.

5.5. Сатып алушы оны Сатып алушыға бергеннен кейін тиісті сападағы Тауарды алудан бас тартқан жағдайда Сатып алушы оны жеткізу құнын кез келген жағдайда төлейді.

5.6. Қолма-қол ақшасыз тәртіппен ақы төлеу кезінде Сатушының есеп айырысу шотына тиісті ақша қаражатын аударған сәттен бастап Сатып алушының міндеті орындалған болып саналады. Бұл ретте Сатушы Сатып алушыдан карта ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін және картаның сканерленген көшірмесін талап етуге құқылы.

5.7. Ғаламтор дүкенінен сатып алынатын Тауарға ақы төлеу үшін Сатушының сыйлық сертификаттары қолданылмайды.

5.8. Сатушының сайтында көрсетілген Тауардың кез келген позициясының бағасын Сатушы біржақты тәртіппен өзгертуі мүмкін. Сатып алушы тапсырыс берген тауардың позициясына баға өзгерген жағдайда, Оператор осындай өзгерістер туралы Сатып алушыны қысқа мерзімде хабардар етуге міндеттенеді. Бұл жағдайда Сатып алушы тапсырысты растауға не одан бас тартуға құқылы. Сатып алушымен байланыс болмаған жағдайда, Тапсырыс ресімделген сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде тапсырыс күші жойылды деп есептеледі.

6. Тауарды жеткізу

6.1. Сатушының Тауарды жеткізу туралы талаппен беру жөніндегі міндеті Сатып алушы Тауарды алған кезден бастап орындалған болып есептеледі.

6.2. Тауарды Сатушының күшімен жеткізген жағдайда меншік құқығы және Тауардың кездейсоқ зақымдану және/немесе жойылу тәуекелі Тауарды нақты берген және Сатып алушының тауарға ілеспе құжаттарға қол қойған сәтінен бастап Сатып алушыға ауысады. Тауарды көлік (пошта) компаниясы жеткізген жағдайда, меншік құқығы және тауардың кездейсоқ зақымдану және/немесе жойылу тәуекелі осындай компанияға Тауарды берген сәттен бастап Сатып алушыға ауысады.

6.3. Тауардың сыртқы түрі мен жиынтықтылығын (оның функционалдығын), сондай-ақ барлық Тапсырыстың жиынтықтылығын алушы Тауарды жеткізу кезінде тексеруі тиіс. Тауардың сыртқы ақауына, оның санына, жиынтығына және тауар түріне наразылықтар алынғаннан кейін қабылданбайды.

7.1. Тиісті сападағы Тауарды қайтару/айырбастау:

7.1.1. Сатып алушы тапсырыс берілген Тауардан оны бергенге дейін кез келген уақытта бас тартуға құқылы.

7.1.2. Тауарларды қашықтықтан сату кезінде Сатып алушы оны алған кезден бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күннің ішінде тиісті сападағы тауардан бас тартуға құқылы. Егер тауар пайдаланылмаса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, орамның тұтастығы, фабрикалық жапсырмалары, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісі мен шарттарын растайтын құжаттар сақталған жағдайда тиісті сападағы Тауарды қайтару мүмкін болып табылады. Қайтарылатын Тауарды Сатушыға жеткізу Сатып алушымен және/немесе оның есебінен жүргізіледі. Сатып алушы жеке-белгілі бір қасиеттері бар болса (егер Тауар осы Сатып алушының тапсырысы бойынша құрылса және/немесе арнайы жинақталса) және тек осы Сатып алушы ғана пайдалана алатын болса (атап айтқанда, мата мен ленталардың кесінділері қайтарылмайды) және/немесе ҚР заңнамасымен бекітілген басқа мөлшердегі, нысандағы, габаритті, фасонды, түстерді немесе жиынтықталымды ұқсас тауарға қайтаруға немесе айырбастауға жатпайтын тиісті сападағы тауарлар тізбесіне кірсе тиісті сападағы Тауардан бас тартуға және оны қайтаруға құқығы жоқ. Тауардан бас тартқан кезде Сатушы Сатып алушыға тауар үшін төленген соманы жеткізу құнын шегере отырып, тиісті талап қойылған сәттен бастап 10 күннің ішінде қайтарады.

7.2. Сапасы лайықсыз Тауарды қайтару/айырбастау:

7.2.1. Сапасы лайықсыз Тауар сатылған Сатып алушы, егер Сатушы Тауарды сату кезінде бұл туралы айтпаса (және Сатып алушы осындай тауарды қабылдауға келісімін берсе), өз таңдауы бойынша:

 • Тауардың кемшіліктерін өтеусіз жоюын немесе Сатып алушының немесе үшінші тұлғаның оларды түзетуіне арналған шығыстарды өтеуін;
 • бағасын мөлшерлес етіп төмендетуін;
 • бағасын тиісті түрде қайта есептей отырып, ұқсас маркадағы (модельдегі, артикулдағы) Тауарға немесе басқа маркадағы (модельдегі, артикулдағы) сол тауарға ауыстыруын талап етуге құқылы;
 • Шартты орындаудан бас тартуға және тауар үшін төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы. Сатушының талап етуі бойынша және оның есебінен Сатып алушы кемшілігі бар Тауарды қайтаруы тиіс.

7.2.2. Техникалық жағынан күрделі Тауарға қатысты Сатып алушы онда кемшіліктер анықталған жағдайда Тауардан бас тартуға және осындай Тауар үшін төленген соманы қайтаруды талап етуге не оны Сатып алушыға осындай тауарды берген күннен бастап он төрт күннің ішінде сатып алу бағасын тиісті қайта есептей отырып, осы марканың (модельдің, артикулдың) тауарына немесе басқа марканың (модельдің, артикулдың) сол тауарына ауыстыру туралы талап қоюға құқылы. Осы мерзім өткеннен кейін аталған талаптар ҚР заңнамасымен тікелей бекітілген жағдайларда ғана қанағаттандырылуға жатады.

7.2.3. Ірі көлемді Тауарды және салмағы бес килограмнан асатын Тауарды жөндеу, арзандату, ауыстыру үшін жеткізу және (немесе) оларды Сатып алушыға қайтару Сатушының күшімен және есебінен жүзеге асырылады. Осы міндетті орындамаған жағдайда, сондай-ақ Сатып алушының тұрған жерінде Сатушы болмаған кезде аталған тауарларды жеткізуді және (немесе) қайтаруды Сатып алушы жүзеге асыра алады. Бұл ретте Сатушы Сатып алушыға көрсетілген тауарларды жеткізуге және (немесе) қайтаруға байланысты шығыстарды өтеуге міндетті.

7.2.4. Егер талап қою сәтінде Сатушыда ауыстыру үшін қажетті тауар болмаса, онда ауыстыру осындай талап қойылған күннен бастап бір айдың ішінде жүргізіледі.

7.3. Тауарды қайтару және айырбастау шарттары:

7.3.1. Тапсырыс берілген тауарды қайтару немесе айырбастау үшін Сатып алушы өтінішті толтырып, телефон немесе электрондық пошта арқылы Сатушымен хабарласуы қажет.

7.3.2. Ақаулы/дұрыс жиынтықталмаған Тауар Сатушыға түпнұсқа жапсырмасы бар және түпнұсқа орамада қайтарылуы тиіс.

7.3.3. Сапасы лайықсыз тауар қайтарылған жағдайда Сатушы тауарды кері жіберу жөніндегі шығыстарды өзіне алады.

7.3.4. Пошта арқылы жөнелтілетін қайтарулар шарт бойынша төлемсіз жіберілуі тиіс. Шарт бойынша төлемі бар пошта жөнелтімдері қабылданбайды!

7.3.5. Қайтаруға арналған пошталық мекенжайы: Қазақстан, - Нұр-Сұлтан (Астана) және шпалдар. Қабанбай хабарламалар, 62, 2-қабат.

7.4. Ақшаны қайтару.

7.4.1. Егер Сатып алушы сатып алуды төлеп қойса, онда Сатушы Сатып алушыға қайтарылған тауардың толық құнын банк картасына немесе пошталық аударымға, яғни тауарды қайтаруға арналған өтініштің тиісті жолында Сатып алушы ыңғайлы және көрсеткен тәсілмен өтейді.

7.4.2. Ақша қаражатын қайтару мерзімі қайтару тәсіліне сәйкес айқындалады және Сатып алушы қайтаруға толтырған өтінішпен бірге Сатушының қоймасына қайтарылған тауар келіп түскен күннен бастап 10 күннен аспайды. Алушының есеп шотына ақшалай қаражатты есептеудің мерзімдері алушы банктің ішкі регламентіне байланысты болып табылады.

8. Басқа шарттар

8.1. Тауарға кепілдік пайдалану мерзімін өндіруші белгілейді (егер бұл көзделген жағдайда). Кепілдік мерзімі кепілдік талонында көрсетіледі (егер бұл көзделген жағдайда).

8.2. Егер дайындаушы мұндай мерзімді белгілемесе, Сатушы тауарға кепілдік мерзімін дербес белгілеуге құқылы.

8.3. Сатушы тапсырыстарды орындау жөніндегі өз құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы.

8.4. Сатып алушы сатып алу-сату шартының мәні болып табылатын тауардың сипаттамасын немесе түрлендірілуін дұрыс таңдамаған жағдайда Сатушы жауапты болып табылмайды.

8.5. Сатушы Сатып алушыны алдын ала хабардар етпестен тауарды сыртқы түрі каталогта ұсынылғаннан шамалы ерекшеленетін қаптамамен толықтыру құқығын өзіне қалдырады.

8.6. Сатушы Сатып алушымен телефон сөйлесулерін жазуға құқылы. Телефонмен сөйлесулер Сатушы қызметкерлерінің қызметін бақылауды және Тапсырыстардың орындалу сапасын бақылауды жүзеге асыру мақсатында жазылады.

8.7. Кепілдік шығыс материалдарына қолданылмайды. Тек тұрмыстық пайдалануға арналған жабдықтарды өнеркәсіптік пайдалану жағдайында кепілдік қолданылмайды.

8.8. Тапсырыстың дұрыс орындалмауы бойынша барлық шағымдарды Сатып алушы leonardohobby.kz/contacts/ ғаламтор-сайтында көрсетілген электрондық поштаға жіберуге құқылы. Барлық келіп түскен ақпарат қысқа мерзімде өңделеді.

8.9. Тараптар арасында жасалған Шарт Тараптардың ол бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.

Главная Каталог Чат Корзина0 Профиль
DEBUG enable
Num SQL queries:10
Num fetched rows:5
including array rows:0
Time of script run:0.014863967895508
Time of SQL queries:0.002230167388916
Timers out:
Счетчик "Подгототовка страницы", время выполнения - 0.0018с
Счетчик "Module=textoffer", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=stat", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=cssstyles", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=headtextjs", время выполнения - 0с
Счетчик "Block=header", время выполнения - 0.0002с
Счетчик "Block=catalogtree", время выполнения - 0.0014с
Счетчик "Block=regularcustomercard", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=footer", время выполнения - 0.0004с
Счетчик "Block=appdownload", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=footertextjs", время выполнения - 0.0003с
Счетчик "Block=ganalitics", время выполнения - 0.0004с
Счетчик "Block=metrika", время выполнения - 0.0006с
Счетчик "Block=statmailru", время выполнения - 0.0001с
Счетчик "Block=jivosite", время выполнения - 0.0001с

SELECT new_link FROM leo_redirect WHERE old_link = "/offer/" AND active = 1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00022101402282715

SELECT id_city FROM leo_city_preffered WHERE city='Astana' ORDER BY `lock` DESC,countEnt DESC LIMIT 1; # Num rows -1Run time:Time of run:0.00021004676818848

SELECT id_city,path,name,ishop_id,ishop_name,kladr_id,country_id,utc FROM leo_city WHERE path='astana'; # Num rows 1Run time:Time of run:0.0002288818359375

SELECT index_id,title,domen FROM leonardo_kz_ru.leo_index WHERE parent_index_id=0 AND alias LIKE 'offer' LIMIT 1; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00023603439331055

SELECT IFNULL(NULLIF(lil.title,""), li.title) as title,li.template_id,li.content,li.domen,li.index_id FROM leonardo_kz_ru.leo_index AS li LEFT JOIN leonardo_kz_ru.leo_index_lang AS lil ON li.index_id=lil.index_id AND lil.lang="kz" WHERE li.index_id=117; # Num rows 1Run time:Time of run:0.00023007392883301

SELECT html FROM leonardo_kz_ru.leo_template WHERE template_id=19 # Num rows 1Run time:Time of run:0.0001990795135498

SELECT metatag FROM leonardo_kz_ru.leo_index WHERE index_id = 117 # Num rows 1Run time:Time of run:0.00021195411682129SELECT new_link FROM leo_canonical WHERE old_link = "/offer/" AND active = 1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00022697448730469

SELECT personaldata FROM leo_clients_unregistered WHERE client_id = -1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00028705596923828

UPDATE leo_clients_unregistered SET personaldata = '{"exp2":"expS0"}' WHERE client_id = -1 # Num rows 0Run time:Time of run:0.00015592575073242